Субота, 15 червня, 2024
Головне меню
 
НАВЧАЛЬНІ ПРЕДМЕТИ > ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

Зарубіжна література

5 – 11 класи

Структура курсу відповідає основним ступеням середньої школи :

І (5–8 класи) – пропедевтичний блок;

ІІ (9–11 класи) – історико-літературний блок.

Пропедевтичний блок складається з двох частин. У 5–7 класах твори, що вивчаються, згруповані за жанрово – тематичним принципом. У 8 класі дається мініатюрна модель літературного процесу, що в доступній учням конкретного віку формі репрезентує найважливіші фази його розвитку. Це дає змогу на якісно новому рівні узагальнити вивчене у 5–7 класах та закласти фундамент під наступний етап – вивчення історико-літературного курсу.

Матеріал історико-літературного блоку розподілено таким чином: у 9 класі вивчають період від найдавніших пам'яток світової літератури до початку ХІХ ст.; у 10 класі – від другої половини ХІХ до межі ХІХ і ХХ ст.; в 11 класі – літературу ХХ ст. Такий розподіл зумовлений пізнавальними можливостями й читацькими інтересами учнів 9–11 класів: духовно-естетичний досвід людства останніх двох століть їм ближчий, ніж той, що міститься у пам'ятках літератури античності чи середньовіччя, відтак саме його доцільно у школі вивчати докладніше Ґрунтуючись на репрезентативному принципі, програми 9–11 класів представляють систематичний курс як послідовний ланцюг монографічних і оглядових тем.

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з зарубіжної літератури

http://www.mon.gov.ua/main.php?query=education/average/topic/n_pr/kriterii/

Рівні навчальних досягнень учнівБалиЗагальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів
І. Початковий1Учень може розрізняти об'єкт вивчення і відтворити деякі його елементи.
2Учень фрагментарно відтворює незначну частину навчального матеріалу, має нечіткі уявлення про об'єкт вивчення, виявляє здатність елементарно викласти думку.
3Учень відтворює менше половини навчального матеріалу; з допомогою вчителя виконує елементарні завдання.
ІІ. Середній4Учень знає близько половини навчального матеріалу, здатний відтворити його відповідно до тексту підручника або пояснення вчителя, повторити за зразком певну операцію, дію.
5Учень розуміє основний навчальний матеріал, здатний з помилками й неточностями дати визначення понять, сформулювати правило.
6Учень виявляє знання і розуміння основних положень навчального матеріалу. Відповідь його правильна, але недостатньо осмислена. З допомогою вчителя здатний аналізувати, порівнювати, узагальнювати та робити висновки. Вміє застосовувати знання при розв”язуванні задач за зразком.
ІІІ. Достатній7Учень правильно, логічно відтворює навчальний матеріал, розуміє основоположні теорії і факти, вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження певних думок, застосовує вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, частково контролює власні навчальні дії.
8Знання учня є достатньо повними, він вільно застосовує вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, вміє аналізувати, встановлювати найсуттєвіші зв'язки і залежність між явищами, фактами, робити висновки, загалом контролює власну діяльність. Відповідь його повна, логічна, обґрунтована, але з деякими неточностями.
9Учень вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує знання в дещо змінених ситуаціях, вміє аналізувати і систематизувати інформацію, використовує загальновідомі докази у власній аргументації.
ІV. Високий10Учень володіє глибокими і міцними знаннями, здатний використовувати їх у нестандартних ситуаціях. Самостійно визначає окремі цілі власної навчальної діяльності, критично оцінює окремі нові факти, явища, ідеї.
11Учень володіє узагальненими знаннями з предмета, аргументовано використовує їх у нестандартних ситуаціях, уміє знаходити джерело інформації та аналізувати її, ставити і розв'язувати проблеми. Визначає програму особистої пізнавальної діяльності; самостійно оцінює різноманітні життєві явища і факти, виявляючи особисту позицію щодо них.
12Учень має системні, дієві знання, виявляє неординарні творчі здібності у навчальній діяльності, вміє ставити і розв'язувати проблеми, самостійно здобувати і використовувати інформацію, виявляє власне ставлення до неї. Розвиває свої обдарування і нахили.

 
© 2007 - Спеціалізована школа № 155 - місто Київ, Шевченківський район, вул. Артема 5 - Тел.: 272 08 26