Субота, 15 червня, 2024
Головне меню
 

НАВЧАЛЬНІ ПРЕДМЕТИ

 

Спеціалізована школа № 155 виконує державне замовлення на проведення доуніверситетської підготовки. Поглиблене вивчення англійської мови передбачає також ефективне функціонування випускників школи у освітньому середовищі будь-якої англомовної країни. В основі такого підходу закладені освітні прийоми та педагогічні інструменти, які використовуються у освітніх системах багатьох англомовних країн.

Всі учасники навчального процесу у Спеціалізованій школі сприймають його як двосторонній процес. Учитель відповідає за пояснення, розповідь, за мотивацію та керівництво навчальною діяльністю. Учень, у свою чергу, несе відповідальність за те, щоб вчасно зосереджувати увагу, ставити питання однокласникам, слухати їх відповіді та реагувати на своїх однокласників та вчителів, докладати зусилля до виконання нових завдань, та виконувати домашню роботу, яка дається з метою закріплення вивченого матеріалу або для ознайомлення з новими поняттями. Таким чином, учителі та учні виявляють спільну активність у процесі навчання та вчення.

Погоджено: Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів

Затверджено: рішення педагогічної ради спеціалізованої школи №155 м. Києва, протокол № 1 від 29.08.1997 р.

 

Порядок виставлення семестрових та річних оцінок у 5 – 11 класах СШ № 155

(із доповненнями та змінами відповідно до 12-бальної шкали оцінювання
та Наказу Міністерства освіти і науки України № 371 від 05.05.2008 р.
http://www.mon.gov.ua/laws/MON_371_08.doc).

Підсумкові оцінки за семестр та рік виставляються на основі виконання учнем/ученицею відповідних обов'язкових видів контролю, заснованих на тематичній оцінці знань учнів:

  • класна робота, як середня арифметична за усні відповіді та короткі самостійні роботи на уроках (не менше як три оцінки за чверть);
  • домашня робота, як середня арифметична за виконання домашніх завдань (ведення зошита, усне опитування тощо) - не менш як три оцінки за чверть;
  • контрольна робота та твори - кожна враховується окремо, їх кількість по предметах визначається вимогами навчальної програми, режимом роботи школи на навчальний рік та окремим наказом по школі;
  • практичні та лабораторні роботи - як середня арифметична за виконання відповідних робіт;
  • директорські контрольні роботи - кожна враховується окремо і проводиться, як правило, у формі тестування;
  • розвиток мовлення - як середня арифметична оцінок відповідної діяльності на уроках мовного циклу.

Оцінка за семестр складається з середньої арифметичної з урахуванням коефіцієнтів ваги різних видів контролю за такою шкалою:

1.Домашня робота0.70
2.Класна робота0.80
3.Контрольна робота1.00
4.Твір1.00
5.Директорська контрольна робота1.10
6.Практична/лабораторна робота0.50
7.Розвиток мовлення0.70

Невиконання того чи іншого виду контролю без поважних причин враховується як оцінка "1", а при розрахунках суми коефіцієнтів як показник "0".

У класний журнал виставляються загальноприйняті оцінки від - "1" до "12". З метою спрощення процедури невиконаний обов'язковий вид контролю відмічається у журналі як "0", що не є оцінкою. Граничні бали при виставленні оцінок такі:

БалиОцінка
віддо
0.001.99"1"
2.002.99"2"
3.003.99"3"
4.004.99"4"
5.005.99"5"
6.006.99"6"
7.007.99"7"
8.008.99"8"
9.009.99"9"
10.0010.99"10"
11.0011.99"11"
12.00 "12"

Різниця 0.40 балів (наприклад 3.60 = 4) є прерогативою учителя для заохочення учня.

Таким чином вчителем можуть виставлятися четвертні оцінки за такими показниками балів:

БалиОцінка
віддо
0.001.59"1"
1.602.59"2"
2.603.59"3"
3.604.59"4"
4.605.59"5"
5.606.59"6"
6.607.59"7"
7.608.59"8"
8.609.59"9"
9.6010.59"10"
10.6011.59"11"
11.6012.00"12"

Якщо учень не виконав необхідної кількості видів контролю, яка дає можливість отримати позитивну оцінку, йому/їй виставляється незадовільна семестрова оцінка незалежно від поточних оцінок.

З учнями, які були відсутні на контрольних роботах з поважних причин відповідні учителі-предметники проводять додаткові контрольні роботи у позаурочний час.

Учням, які при поточних високих оцінках (10-12) написали одну контрольну роботу на незадовільну оцінку, за рекомендацією відповідного учителя - предметника може бути надана можливість переписати контрольну роботу.

Оцінки з видів контролю виставляються у класних журналах з відповідною позначкою.

Підсумкова річна оцінка залишається середньою арифметичною семестрових оцінок при умові наявності атестації у кожному семестрі. В іншому випадку питання атестації за рік вирішує педагогічна рада.

Семестрові оцінки та оцінки за види контролю виставляються, як правило, не пізніше як за п’ять днів до закінчення семестру.

Наприкінці першої та третьої чвертей учні отримують прогностичні табелі.

 
© 2007 - Спеціалізована школа № 155 - місто Київ, Шевченківський район, вул. Артема 5 - Тел.: 272 08 26