Субота, 18 травня, 2024
Головне меню
 
НАВЧАЛЬНІ ПРЕДМЕТИ > БІОЛОГІЯ

Біологія

6 – 11 класи

Шкільний предмет "Біологія" належить до освітньої галузі "Природознавство", яка передбачає формування в учнів цілісного уявлення про сучасну природничо – наукову картину світу, роль і місце людини в довкіллі, її моральну відповідальність за збереження природи і цивілізації в цілому.

Учень 11 кл. Болдовський Володимир виборов Золоту медаль на Міжнародній Олімпіаді з біології в Австралії.

Шкільний предмет "Біологія" є цілісним курсом. Його зміст розподіляється за роками навчання таким чином:

  • 6–й клас: розділи 1–4 "Царство Рослини", "Царство Гриби", "Царство Дроб'янки", "Організми і довкілля";
  • 7–й клас: розділ 5 "Царство Тварин";
  • 8–9–ті класи: розділ 6 "Біологія людини";
  • 10–11– ті класи: розділи 7–9 "Універсальні властивості організмів", "Над організмові рівні організації живої природи", "Історичний розвиток органічного світу".

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з біології

http://www.mon.gov.ua/main.php?query=education/average/topic/n_pr/kriterii/

Рівні навчальних досягнень учнівБалиКритерії оцінювання навчальних досягнень учнів
І. Початковий1Учень з допомогою вчителя може розпізнати і назвати окремі біологічні об'єкти; стикається з непереборними труднощами під час виконання лабораторних, практичних та інших робіт.
2Учень з допомогою вчителя або підручника наводить елементарні приклади й ознаки біологічних об'єктів; за інструкцією і з допомогою вчителя частково виконує лабораторні та практичні роботи без оформлення.
3Учень з допомогою вчителя або підручника фрагментарно характеризує окремі біологічні об'єкти; за інструкцією і з допомогою вчителя виконує лабораторні та практичні роботи з частковим їх оформленням без висновків.
ІІ. Середній4Учень з допомогою вчителя або підручника дає визначення окремих біологічних понять, неповно характеризує загальні ознаки біологічних об'єктів; за інструкцією і з допомогою вчителя виконує лабораторні та практичні роботи з неповним їх оформленням.
5Учень самостійно дає визначення окремих біологічних понять, з допомогою вчителя або підручника відтворює навчальний матеріал; характеризує загальні ознаки біологічних об'єктів; за інструкцією виконує лабораторні та практичні роботи, звертаючись по консультацію до вчителя, оформляє їх, не зробивши висновків.
6Учень самостійно, але не повно відтворює навчальний матеріал; характеризує будову та функції окремих біологічних об'єктів, наводить прості приклади; з допомогою вчителя розв'язує прості типові біологічні вправи; за інструкцією виконує лабораторні та практичні роботи, оформлює їх, робить висновки, що не відповідають меті роботи.
ІІІ. Достатній7Учень самостійно відтворює навчальний матеріал, розкриває суть біологічних понять; розв'язує прості типові біологічні вправи та задачі; за інструкцією виконує лабораторні та практичні роботи, оформляє їх, робить неповні висновки.
8Учень самостійно відповідає на поставлені запитання; дає порівняльну характеристику явищам і процесам живої природи, розв'язує типові біологічні вправи та задачі, виправляє допущені помилки; за інструкцією виконує лабораторні та практичні роботи, оформляє їх, робить нечітко сформульовані висновки
9Учень вільно відповідає на поставлені запитання; самостійно розв'язує біологічні вправи і задачі, виправляє помилки; з допомогою вчителя встановлює причинно – наслідкові зв'язки; виконує лабораторні та практичні роботи, оформлює їх, робить чітко сформульовані висновки.
ІV. Високий10Учень обґрунтовано відповідає на запитання, передбачені навчальною програмою; самостійно аналізує і розкриває суть біологічних явищ, процесів, узагальнює, систематизує, встановлює причинно – наслідкові зв'язки; виконує лабораторні та практичні роботи, оформлює їх виконання, робить логічно побудовані висновки відповідно до мети роботи.
11Учень логічно, усвідомлено відтворює навчальний матеріал у межах програми; самостійно аналізує і розкриває закономірності живої природи, оцінює біологічні явища, закони; встановлює і обґрунтовує причинно – наслідкові зв'язки; ретельно виконує лабораторні та практичні роботи, оформлює їх, робить обґрунтовані висновки.
12Учень виявляє міцні й глибокі знання з біології, може вести дискусію з конкретного питання з використанням між предметних зв”язків, самостійно оцінює та характеризує різноманітні біологічні явища і процеси, виявляє особисту позицію щодо них, уміє розв'язувати проблемні завдання; самостійно користується джерелами інформації, рекомендованими вчителем; ретельно виконує лабораторні та практичні роботи, робить обґрунтовані висновки, справляється з додатковими завданнями.

 
© 2007 - Спеціалізована школа № 155 - місто Київ, Шевченківський район, вул. Артема 5 - Тел.: 272 08 26