Субота, 18 травня, 2024
Головне меню
 
НАВЧАЛЬНІ ПРЕДМЕТИ > МАТЕМАТИКА
 

Характеристика навчального змісту і особливостей його реалізації

Цілі й пріоритети математичної освіти реалізуються в її змісті, що втілюється у таких навчальних курсах: основна школа математики (5-6 кл.), алгебра (7-9 кл.), геометрія (7-9 кл.); старша школа – математика (10 -12 кл.), де в доцільній послідовності поєднуються теми з алгебри, початків аналізу, геометрії, комбінаторики, теорії ймовірностей, статистики.

Вивчення математики в основній школі має забезпечити базову математичну підготовку учнів, що спрямована на їх загальний розвиток, формування математичної грамотності та є достатньою для реалізації обраного шляху подальшого здобуття освіти.

Критерії для підсумкового (тематичного) оцінювання навчальних досягнень учнів

http://www.mon.gov.ua/main.php?query=education/average/topic/n_pr/kriterii/

Рівні навчальних досягнень учнівБалиКритерії оцінювання навчальних досягнень учнів
І. Початковий1Учень: розпізнає один із кількох запропонованих математичних об’єктів (символів, виразів, геометричних фігур тощо), виділивши його серед інших; читає і записує числа, переписує даний математичний вираз, формулу; зображає найпростіші геометричні фігури (малює ескіз).
2Учень: виконує однокрокові дії з числами, найпростішими математичними виразами; впізнає окремі математичні об’єкти і пояснює свій вибір.
3Учень: співставляє дані або словесно описані математичні об’єкти за їх суттєвими властивостями; за допомогою вчителя виконує елементарні завдання.
ІІ. Середній4Учень: відтворює означення математичних понять і формулювання тверджень; називає елементи математичних об’єктів; формулює деякі властивості математичних об’єктів; виконує за зразком завдання обов’язкового рівня.
5Учень: ілюструє означення математичних понять, формулювань теорем і правил виконання математичних дій прикладами із пояснень вчителя або підручника; розвязує завдання обов’язкового рівня за відомими алгоритмами з частковим поясненням.
6Учень: ілюструє означення математичних понять, формулювань теорем і правил виконання математичних дій власними прикладами; самостійно розв язує завдання обов’язкового рівня з достатнім поясненням; записує математичний вираз, формулу за словесними формулюваннями і навпаки.
ІІІ. Достатній7Учень: застосовує означення математичних понять та їх властивостей для розв’язання завдань у знайомих ситуаціях; знає залежності між елементами математичних об’єктів; самостійно виправляє вказані йому помилки; розв’язує завдання, передбачені програмою, без достатніх пояснень.
8Учень: володіє визначеним програмою навчальним матеріалом; розв’язує завдання, передбачені програмою, з частковим поясненням; частково аргументує математичні міркування й розв’язання завдань.
9Учень: вільно володіє визначеним програмою навчальним матеріалом; самостійно виконує завдання в знайомих ситуаціях із достатнім поясненням; виправляє допущені помилки; повністю аргументує обгрунтування математичних тверджень; розв’язує завдання з достатнім поясненням.
ІV. Високий10Завдання, вміння й навички учня повністю відповідають вимогам програми, зокрема, учень: усвідомлює нові для нього математичні факти, ідеї, вміє доводити передбачені програмою математичні твердження з достатнім обгрунтуванням; під керівництвом учителя знаходять джерела інформації та самостійно використовує їх; розв’язує завдання з повними поясненням і обгрунтуванням.
11Учень: вільно і правильно висловлює відповідні математичні міркування, переконливо аргументує їх; самостійно знаходить джерела інформаціїта працює з ними; використовує набуті знання і вміння в незнайомих для нього ситуаціях; знає передбачення програмою основні методи розв’язання завдання і вміє їх застосувати з необхідними обгрунтуванням.
12Учень: виявляє варіативність мислення і раціональність у виборі способу розв’язання математичної проблеми; вміє узагальнювати й систематизувати набуті знання; здатний до розв’язання нестандартних задач і вправ.

 
© 2007 - Спеціалізована школа № 155 - місто Київ, Шевченківський район, вул. Артема 5 - Тел.: 272 08 26