Середа, 17 липня, 2024
Головне меню
 
НАВЧАЛЬНІ ПРЕДМЕТИ > ІСТОРІЯ

Процес вчення та навчання

Зміст навчального історичного матеріалу побудований на основі синтезу культурологічного, цивілізаційного та соціантропоцентричного підходів у контексті всесвітньої та європейської історії. Людина розглядається як суб'єкт і творець історичного процесу.

Вітчизну і всесвітню історію представлено у вигляді двох курсів, що є важливими для цілісного уявлення про кожен із них.разом з тим, процеси, події та явища вітчизняної історії висвітлюються у контексті загальноєвропейської та світової історії.

Зміст курсів інтегрує соціальну, економічну, політичну й духовну історію та висвітлює тісний взаємозв’язок всіх сферлюдського буття. В межах даного підходу особлива увага приділяється питанням духовності, повсякденного життя, психології суспільства, взаємовідносинами, взаємовпливу та діалогу культур різних народів.

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з історії

http://www.mon.gov.ua/main.php?query=education/average/topic/n_pr/kriterii/

Рівні навчальних досягнень учнівБалиКритерії оцінювання навчальних досягнень учнів
І. Початковий1Учень може назвати одну-дві події, дати, історичні постаті чи історико-географічні об’єкти.
2Учень називає декілька подій, дат, історичних постатей або історико-географічних об’єктів; вибирає правильний варіант відповіді з двох запропонованих (на рівні "так-ні"); має загальне уявлення про лічбу часу в історії, визначає послідовність однієї події (на рівні "раніше-пізніше").
3Учень може двома-трьома простими реченнями розповісти про історичну подію чи постать; впізнати історичну подію, постать за описом; співвіднести рік зі століттям, століття з тисячоліттям (на рівні "так-ні"); має загальне уявлення про історичну карту.
ІІ. Середній4Учень може репродуктивно відтворити (у межах чотирьох-шести простих речень) частину навчального матеріалу теми; дати визначення історичних термінів, поданих у тексті підручника або вчителем; назвати одну-дві основні дати; показати на карті історико-географічний об’єкт.
5Учень може відтворити основний зміст навчальної теми, відповідаючи на запитання вчителя; визначити окремі ознаки історичних понять, назвати основні дати; за допомогою вчителя може показати на історичній карті основні місця подій.
6Учень у цілому самостійно відтворює фактичний матеріал теми; може дати стислу характеристику історичній постаті (за алгоритмом); встановити послідовність подій на основі знання їх дат; у цілому правильно вживає історичні терміни; може показати на карті місця основних подій, користуватись за допомогою вчителя (зразок, пам’ятка, алгоритм) джерелами історичної інформації (наочними та текстовими, що подаються у підручнику).
ІІІ. Достатній7Учень у цілому послідовно і логічно самостійно відтворює навчальний матеріал теми,виявляє розуміння історичної термінології, дає загальну характеристику події (причини, наслідки, значення), виокремлює окремі ознаки явищ та процесів; "читає" історичні карти і картосхеми з опорою на їх легенду; встановлює послідовність і тривалість історичних подій; використовує наведені у дідручнику документи як джерело знань.
8Учень володіє навчальним матеріалом і використовує за аналогією, дає у цілому правильне визначення історичних понять, аналізує історичні факти на основі їхнього опису і наочного відображення, порівнює однорідні історичні події та явища, характеризує причинно-наслідкові зв’язки між історичними явищами у межах теми, встановлює синхронність подій у межах теми; використовуючи легенду карти, супроводжує показ історичних об’єктів їх словесним описом.
9Учень у достойній мірі оперує навчальним матеріалом, узагальнює окремі факти і формулює нескладні висновки, обгрунтовує свої висновки конкретними фактами, залученими з підручника (наочних посібників,історичних документів); може дати порівняльну характеристику історичних явищ, визначення поняттям; у цілому самостійно встановлює причинно-наслідкові зв’язки; встановлює синхронність подій у межахкурсу; може аналізувати зміст історичної карти,узагальнювати та застосовувати ці знання.
ІV. Високий10Учень володіє набутими знаннями та використовує їх для розв’язання нової навчальноїпроблеми; виявляє розуміння історичних процесів; робить аргументовані вмсновки;характеризує історичні явища і процеси,використовуючи різні джерела інформації; рецензує відповіді учнів; співставляє і систематизує дані історичних карт і застосовує їх під час характеристики подій, явищ, процесів; встановлює синхронність подій вітчизняної та всесвітньої історії.
11Учень володіє глибокими і міцними знаннями, може вільно висловлювати власні судження і переконливо їх аргументувати; може аналізуватиісторичну інформацію, співвідносити історичні процеси з періодом (епохою) на основі наукової періодизації історії; має дастатньо міцні навики роботи з історичною картою.
12Учень у повному обсязі опанував програмований матеріал; має глибокі й міцні знання, здатний, відповідно до вікових особливостей, презентувати власну інтерпретацію (версію, розуміння, оцінку) історичних явищ.

 
© 2007 - Спеціалізована школа № 155 - місто Київ, Шевченківський район, вул. Артема 5 - Тел.: 272 08 26