Неділя, 26 травня, 2019
Головне меню
 

ВСТУП ДО ШКОЛИ


Прийом учнів до ЗЗСО № 155 здійснюється згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 року № 367

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0564-18


Прийом звернень щодо зарахування учнів у 2 - 9-ті класи на вільні місця проводиться з 20 травня до 31 травня. 2019 року. У 10-ті класи - до 15 червня 2019 р. 

Прийом звернень відбувається у кабінеті 2 на першому поверсі.

Графік прийому звернень на вільні місця

Понеділок 9.00 - 15.00

Вівторок 9.00 - 13.00

Середа 9.00 - 12.00


Перспектива вільних місць по класах на 2019 - 2020 навчальний рік 

станом на 22.05.2019 р.

1 клас - 56

2 клас - 1

3 клас - 0

4 клас - 0

5 клас - 0

6 клас - 0

7 клас - 3

8 клас - 0

9 клас - 5

ІІ. Зарахування до закладу загальної середньої освіти

1. Зарахування до початкової школи

9. Зарахування дітей до 2-4 класів початкової школи відбувається на вільні місця у порядку надходження заяв про зарахування.

3. Зарахування до гімназії

1. Зарахування до 5 класу закладу освіти І-ІІ або І-ІІІ ступенів відбувається після видання наказу про переведення до нього учнів 4 класу цього самого закладу освіти. На вільні місця (у разі їх наявності) діти зараховуються у такому порядку:

до початку навчального року - діти, які мають право на першочергове зарахування;

впродовж навчального року - у порядку надходження заяв про зарахування.

Зарахування до 6-9 класів гімназії на вільні місця відбувається у порядку надходження заяв про зарахування.

Інформація про кількість зарахованих учнів та наявність вільних місць оприлюднюється відповідно до пункту 7 розділу І цього Порядку.

2. Для зарахування до закладу освіти ІІ або ІІ-ІІІ ступенів заяви подаються до 31 травня включно.

У разі якщо кількість поданих станом на 31 травня заяв не перевищує загальної кількості місць у п’ятому (п’ятих) класі (класах) закладу освіти, конкурсний відбір не проводиться і 01 червня видається наказ про зарахування усіх дітей.

У разі якщо кількість поданих станом на 31 травня заяв перевищує загальну кількість місць у п’ятому (п’ятих) класі (класах) закладу освіти, до 01 червня включно заклад освіти оприлюднює оголошення про проведення конкурсного відбору, що організовується і проводиться відповідно до пунктів 2-16 глави 4 цього розділу. Конкурс має бути проведений і наказ про зарахування виданий до 15 червня включно.

Після 15 червня зарахування на вільні місця (за умови їх наявності) відбувається за результатами конкурсного відбору, що проводиться відповідно до пунктів 2-16 глави 4 цього розділу.

До 6-9 класів переводяться всі учні 5-8 класів цього самого закладу освіти, які не виявили намір припинити навчання в ньому.

Зарахування до 6-9 класів на вільні місця відбувається за результатами конкурсного відбору, що проводиться відповідно до пунктів 2-16 глави 4 цього розділу.

Інформація про кількість зарахованих учнів та наявність вільних місць оприлюднюється відповідно до пункту 7 розділу І цього Порядку.

3. Діти, зараховані у 2018 і наступних роках до 1 класу закладів освіти з поглибленим вивченням окремих предметів та профільним навчанням, зараховуються до 5 класу за результатами конкурсного відбору, що проводиться відповідно до пунктів 2-16 глави 4 цього розділу.

3. Зарахування до гімназії

4. Зарахування до ліцею

1. Зарахування до 10 класу закладу освіти І-ІІІ або ІІ-ІІІ ступенів відбувається після видання наказу про переведення до нього учнів 9 класу цього самого закладу освіти, які не виявили намір припинити навчання в ньому і не були відраховані або переведені до іншого закладу освіти відповідно до цього Порядку. На вільні місця (за їх наявності) діти зараховуються за конкурсом відповідно до пунктів 3-16 цієї глави, крім випадку, визначеного пунктом 2 цієї глави.

Для зарахування до закладу освіти ІІІ ступеня заяви про зарахування подаються до 15 червня включно. До закладу освіти ІІІ ступеня зарахування відбувається, як правило, за конкурсом відповідно до пунктів 2-16 цієї глави.

Інформація про кількість зарахованих учнів та наявність вільних місць оприлюднюється відповідно до пункту 7 розділу І цього Порядку.

2. Конкурс не проводиться у разі, якщо кількість поданих заяв про зарахування станом на 15 червня не перевищує загальної кількості місць у класі (класах) закладу освіти з урахуванням нормативу наповнюваності класів, визначеного Законом України «Про загальну середню освіту».

 

Звертаємо Вашу увагу на відмінність "звернення" (глава III) від "заяви про зарахування" (глава I). Безпосередньо зарахування дитини до ЗЗСО відбувається при поданні, зокрема, "оригіналу або копії про освіту", який дитина може отримати тільки по закінченню навчального року - 31 травня. 

Тому прийом звернень та їх черговість буде відліковуватись від часу відкриття вільних місць у відповідному класі та подачі та черговості звернення (запиту) про можливість зарахування.

ЗРАЗОК 

КОНКУРСНОГО  ЗАВДАННЯ  З  АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ  ДЛЯ  ВСТУПУ   

ДО  СЬОМОГО  КЛАСУ                                         

 

1. Complete the sentences. Use the correct form of the past simple or past continuous.

1) They (play) ________________ cards when the phone rang.

2) Julie (meet) ________________ Richard while she was traveling in Mexico.

3) He looked at us and then he (smile) ____________________ .

4) At six o’clock yesterday I was watching TV and my brother (do) ___________ his homework.

5) I (lose) _____________ my purse, while I (walk) ________________ to school.

6) When we (see) ________________ you this morning, you (not wear) ________________ a coat.

 

2. Complete sentences. Use the correct comparative or superlative form of the adjectives.

1) Dino never barks at people. He’s (friendly) _______________ dog in our street.

2) Their flat is enormous. It’s (big) _____________ our house.

3) Come and sit here. This chair is (comfortable) ___________________ the sofa.

4) I hate Monday! I think it’s (bad) _________________ day of the week.

5) Karen is (popular) ________________ girl in our class.

6) Your bag weights a lot! It’s (heavy) ___________________ my bag.

7) February is usually (wet) ______________ month of the year.

8) Cats are clever, but monkeys are (intelligent) _________________ cats.

9) Mike doesn’t have any problems with English. He thinks it’s (easy) ________________ subject at school.

10) I think rap music is (good) _____________ heavy metal.

 

3. Complete the sentences. Use the correct form of will or going to.

1) Look at the time! The concert begins in five minutes. We (be) _________________ late.

2) I don’t think Linda (get) ______________ married before she’s 25.

3) We (stay) _______________ at the Rex Hotel. We booked our rooms yesterday.

4) After dinner, I (help) ______________ you with the washing up.

5) I bought a train ticket to London. I (not go) _________________ by bus.

6) In the future we (not use) __________________ cars for travelling.

7) “It’s my mother’s birthday tomorrow.”

    “Oh, really? I (buy) _____________ her some flowers.”

8) The temperature is going down. It (be) __________ cold tonight.

9) My parents are in bed, but they (not go) ___________ to sleep until my sister gets home.

 

4. Complete the sentences. Use for or since.

1) She’s worked in Chicago ___________ four years, but she has lived there __________ two years.

2) Harry hasn’t seen Jill ___________ a week. He’s called her three times _________ Sunday.

3) We’ve known Tom __________ ten years, but we haven’t seen him ________ two months.

4) I haven’t seen my friend Jane _________ a long time. We haven’t visited her __________ last February.

 

5. Complete the conversation. Use some or any.

A  I’m hungry. Have we got (1) ________ food at home?

B  Not much. I know we haven’t got (2) ___________ eggs. We’ve got (3) ______ onions and tomatoes, and I think there’s (4) __________ fruit on the     table.

Have we got (5) _________ bread?

No. There’s (6) _________ butter in the fridge, but we haven’t got (7) _______ bread.

Well, I want (8) _________ food. Let’s get a pizza.

OK. Have we got (9) ________ ice-cream for dessert?

Yeas, we’ve got (10) ________ strawberry ice-cream.

_____________________________________________________

 

 

7. Complete the sentences. Use the past simple or present perfect.

1) This is Leo’s flat. He and his family (live) ___________ here since 1998.

2) (enjoy) _____________ your father ____________ the football match on Saturday?

3) In July we (fly) ________ from London to Rome.

4) Helen (not take) ___________ her medicine yet.

5) Oh, look! I (just break) __________ this cup.

6) After school Sara (go) __________ to the library for an hour?

7) (ever be) ______________ you ___________ to India?

8) Is Susan OK? I (not see) ___________ her for a few days.

                                                             


 

 
© 2007 - Спеціалізована школа № 155 - місто Київ, Шевченківський район, вул. Артема 5 - Тел.: 272 08 26