Субота, 15 червня, 2024
Головне меню
 
НАВЧАЛЬНІ ПРЕДМЕТИ > ГЕОГРАФІЯ

Географія

Загальноосвітня цінність шкільного курсу географії полягає в тому, що при його вивченні майбутні громадянин знайомиться з реальним життям у навколишньому середовищі, із життям суспільства в усіх його проявах і зв’язках. Географічні знання і вміння дають просторове уявлення про земну поверхню та змогу усвідомлено орієнтуватися в соціально-економічних, суспільно-політичних і геоекологічних подіях у державі та світі.

Пропедевичним географічним курсом є "Рідний край" (5-й клас), що дає учням початкові географічні знання про природу, населення, культурний розвиток і господарство своєї місцевості.

"Загальна географія" (6-й клас) здіснює перехід від курсу "Рідний край" до систематичних курсів географії водночас стаєосновою для їх подальшого вивчення. Початковий курс фізичної географії є складником системи фізико-географічної освіти і включає відомості про Всесвіт і Сонячну систему, про топографічний план та особливості зображення Землі на глобусі й карті, про сфери Землі (літо-, гідро-, атмо-, біосфера та географічна оболонка.

У курсі "Географія материків і океанів" (7-й клас) основну увагу зосереджено на вивченні фізико-географічних умов материків як цілісних природних утворень. Одночас формуються знання пр географічну оболонку та її компоненти.

Вивчення "географії України" у 8-9-му класах спрямоване на формування цілісної науково - географічної картини своєї держави. З метою подолання розриву між традиційно розрізненими блоками цього курсу- природою, населенням та господарством України – вводиться єдиний курс "Географія України" ("Фізична географія України", 8-й клас і "Економічна і соціальна географія України", 9-й клас)

Курсом "Економічної і соціальної географії світу" (10-й клас), як правило, завершується географічна освіта школярів.

У курсі поєднується загальна економічна географія з економіко-географічним країнознавством.

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів із географії

http://www.mon.gov.ua/main.php?query=education/average/topic/n_pr/kriterii/

Рівень навчальних досягнень учнівБалиКритерії оцінювання навчальних досягнень учнів
І. Початковий1Учень розрізняє окремі географічні явища чи об’єкти (гори і рівнини, суша і океан, село і місто, галузь і т.д) та за допомогою вчителя знаходить на карті.
2Учень за допомогою вчителя відтворює окремі факти на елементарному рівні, розрізняє один або декілька запропонованих географічних об’єктів та за допомогою вчителя намагається знайти їх на карті.
3Учень у деяких випадках дає нечіткі характеристики географічних об’єктів; за допомогою вчителя знаходить їх на карті, може самостійно розрізнити окремі географічні поняття.
ІІ. Середній4Учень частково відтворює текст підручника, дає нечітке визначення основних понять і термінів за допомогою вчителя. Називає, відповідно до теми конкретного уроку, компоненти географічної оболонки та складові господарства; повторює за зразком практичну роботу; під час відповіді намагається користуватися географічною картою.
5Учень відтворює частину навчального матеріалу без розкриття причинно-наслідкових зв’язків, описує географічні об’єкти чи явища за типовим планом. Намагається робити висновки без підтвердження їх прикладами; частково володіє обов’язковою географічною номенклатурою.
6Учень самостійно дає більшість визначень, передбачених темою уроку, відтворює значну частину вивченого матеріалу відповідно до його викладу в підручнику. За допомогою вчителя виявляє причинно- наслідкові зв’язки, ілюструє їх власними прикладами. На середньому рівні володіє географічною номенклатурою та картою.
ІІІ. Достатній7Учень має достатні географічні знання і застосовує їх для вирішення стандартних ситуацій. Має цілісне уявлення про природні та суспільні явища, вміє вести спостереження за навколишнім середовищем; достатньо володіє картографічним матеріалом.
8Учень засвоює основні уявлення, поняття і категорії географічної науки про Землю та господарську діяльність людини. Застосовує здобуті знання на практиці, використовуючи прийоми аналізу статистичних даних про господарство і населення, показує їх зміну в часі. Вміє наводити приклади взаємодії людини і природи; знає обов’язкову географічну номенклатуру.
9Учень на достатньому рівні володіє навчальним матеріалом, може застосовувати його для виконання практичних робіт; має уявлення про компоненти природи і просторову організацію господарства; пояснює причинно-наслідкові зв’язки в природі і господарстві; майже безпомилково працює з картографічним матеріалом.
ІV. Високий10Учень усвідомлює сучасну географічну картину світу, здійснює оцінку певних процесів та явищ, передбачених навчальною програмою; пояснює прикладне значення географічних знань, дає розгорнуту відповідь, відбирає необхідні знання; добре володіє картографічним матеріалом.
11Учень має глибокі знання про об’єкт вивчення, застосовує наукову термінологію, аргументує свої твердження і висновки, вміє працювати з рекомендованими вчителем джерелами географічної інформації; на високому рівні аналізує та використовує картографічну інформацію.
12Учень володіє ґрунтовними географічними знаннями у межах вимог навчальної програми, висловлює та аргументує власне ставлення до різних поглядів на об’єкт вивчення; самостійно аналізує природні та суспільні явища, робить відповідні висновки й узагальнення; здатний розв’язувати проблемні завдання; вільно володіє картографічною інформацією та творчо її використовує.

 
© 2007 - Спеціалізована школа № 155 - місто Київ, Шевченківський район, вул. Артема 5 - Тел.: 272 08 26