Субота, 15 червня, 2024
Головне меню
 
НАВЧАЛЬНІ ПРЕДМЕТИ > ПРИРОДОЗНАВСТВО

Природознавство

5 – 6 класи

Шкільний курс "Природознавство" є інтегрованим, пропедевтичним курсом, головну мету якого становить формування в учнів уявлень про цілісність природи та місце людини в ній, засвоєння знань, що складають основу для подальшого вивчення систематичних курсів астрономії, біології, географії, екології, фізики, хімії.

5 – й клас (35 годин, 1 год. на тиждень):

  • Розділ І. Людина та середовище її життя.
  • Розділ ІІ. Всесвіт як середовище життя людини.

6 – й клас (35 годин, 1 год. на тиждень):

  • Розділ ІІІ. Природні та штучні системи в середовищі життя людини.

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з природознавства

http://www.mon.gov.ua/main.php?query=education/average/topic/n_pr/kriterii/

Рівні навчальних досягнень учнівБалиКритерії оцінювання навчальних досягнень учнів
І. Початковий1Учень з допомогою вчителя може розпізнати і назвати окремі тіла природи, має уявлення про предмет, який вивчає.
2Учень з допомогою вчителя і користуючись підручником або робочим зошитом може знайти необхідні визначення наукових понять.
3Учень з допомогою вчителя або підручника наводить приклади окремих явищ природи, фрагментарно описує їх ; спостерігає за дослідами, що їх виконують інші учні.
ІІ. Середній4Учень з допомогою вчителя, підручника або робочого зошита відтворює незначну частину навчального матеріалу, не дотримується логіки його викладу ; дає визначення окремих понять, фрагментарно характеризує явища природи; Частково здійснює фенологічні спостереження, виконує прості досліди без опису їх результату.
5Учень з допомогою вчителя відтворює значну частину навчального матеріалу на рівні тексту підручника; дає визначення окремих понять, не пояснюючи їх; здійснює фенологічні спостереження, результати окремих із них заносить до щоденника спостережень, з допомогою вчителя приводить прості досліди, намагається їх пояснити.
6Учень самостійно відтворює частину навчального матеріалу на рівні тексту підручника; з допомогою вчителя відповідає на окремі запитання; характеризує явища природи, у відповідях допускає помилки 4 здійснює фенологічні спостереження, частково робить записи їх результатів в щоденнику спостережень, з допомогою інших учнів виконує досліди, але дати їх пояснення не може.
ІІІ. Достатній7Учень самостійно відтворює більшу частину навчального матеріалу; відповідає на окремі запитання; наводить власні приклади, розкриває властивості тіл природи , допускаючи у відповідях неточності; Здійснює фенологічні спостереження, робить неповні записи в щоденнику спостережень, з допомогою вчителя проводить досліди, пояснює з окремими неточностями їх суть.
8Учень самостійно відтворює навчальний матеріал; відповідає на поставлені у підручнику чи вчителем на уроці запитання, порівнює явища та тіла живої та неживої природи, встановлює відмінності між ними;здійснює фенологічні спостереження, робить записи в щоденнику спостережень, виконує досліди, пояснює їх суть.
9Учень демонструє достатнє засвоєння навчального матеріалу, відповідає на запитання, встановлює причинно – наслідкові зв'язки; розв'язує стандартні пізнавальні завдання; здійснює фенологічні спостереження і робить повні записи в щоденнику спостережень, проводить досліди в школі та вдома, пояснює їх результати.
ІV. Високий10Учень вільно, усвідомлено відтворює матеріал, встановлюючи зв'язки з раніше вивченим; вільно відповідає на ускладнені запитання; аналізує і розкриває суть явищ природи, узагальнює, систематизує знання на основі вивчених закономірностей та понять; регулярно здійснює фенологічні спостереження і робить записи в щоденнику спостережень, проводить досліди, обґрунтовано пояснює їх результати.
11Учень логічно і повно розкриває вивчений програмовий матеріал; аналізує і розкриває взаємозв'язки між живою і неживою природою на основі загальних закономірностей та зображає їх схематично; усвідомлює значення охорони навколишнього середовища; ретельно виконує фенологічні спостереження і робить записи з малюнками, графіками в щоденнику спостережень, проводить досліди, зіставляє їх результати.
12Учень виявляє міцні й системні знання програмового матеріалу; виконує фенологічні спостереження, робить обґрунтовані записи в щоденнику спостережень, проводить досліди, оформляє їх результати.

 
© 2007 - Спеціалізована школа № 155 - місто Київ, Шевченківський район, вул. Артема 5 - Тел.: 272 08 26